Sunday, 21 April 2013

Keratan Akhbar
 Pencegahan relapse
Definisi relapse
Ø  Mendefinisikan relaps sebagai penggunaan semula dadah selepas berhenti mengambilnya untuk suatu tempoh tertentu. ( Rasmussen 2009)
Ø  Memberikan takrifan relaps sebagai suatu proses kembali semula kepada keadaan perilaku yang tidak sihat yang membawa kepada pengunaan semula bahan( dadah) (dennis 1989)
Ø  Memberi takrifan relaps sebagai kegagalan sesorang individu untuk mempertahankan perubahan tingkahlaku atau gagal untuk memulakan sesuatu perubahan dalam hidupnya selepas apa yang berlaku terhadap dirinya ( mengambil dadah) (Annis 1994)

Ciri-ciri penagih relaps
1.      Berasa keliru
2.      Mudah marah
3.      Hilang keyakinan
4.      Kurang bersemangat
5.      Sukar tidur
6.      Suka bersendirian
7.      Tidak dapat mengawal tekanan

Siapakah  individu berisiko tinggi relaps
Marlatt & Gordon( 1985)
1.      Beremosi negatif
-merujuk kepada seseorang yang mengalami perasaan marah , kecewa, berdukacita, sedih
- apabila seseorang berada dalam keadaan emosi negatif dan tidak stabil, keadaan ini mendorong untuk relaps semula.
      2. Mengalami konflik interpersonal
 -merujuk kepada seseorang yang mengalami perselisihan    faham yang berlaku antara individu dalam sebuah perkahwinan, antara keluarga, rakan sekerja, ataupun masyarakat disekeliling dirinya.
-konflik yang wujud dalam diri penagih sekiranya tidak ditangani mendorong kepada     keadaan relaps.        
      3. Menghadapi tekanan sosial
 - merujuk kepada seseorang yang mengalami tekanan daripada keadaan persekitiraannya yang mencetuskan tabiat menggunakan dadah.
- tekanan sosial ini terdiri daripada 2 iaitu (1) tekanan langsung dan (2) tekanan tidak   langsung.

Tekanan langsung
-Berkaitan dengan interaksi secara lisan antara individu atau kumpulan tertentu yang memberi tekanan kepada individu terbabit
-Contoh : penagih yang telah pulih ditawarkan dadah atau didesak untuk menggunakan semula dadah oleh rakan atau kumpulan tertentu.

Tekanan tidak langsung
-Bermaksud keadaan persekitaran yang mendorong penagih yang telah pulih untuk kembali relaps.
-Contoh : tempat tinggal yang merupakan sarang penagihan atau ada ahli keluarga yang masig menagih ( tinggal serumah)

Apakah teori yang berkaitan dengan penagihan relaps
Teori perlabelan (howard becker, 1963)
-          Kejadian relaps boleh berlaku apabila seseorang atau sekumpulan masyarakat tertentu melabelkan penagih dengan label yang tidak baik( seperti mempersilakan penagih sebagai individu tidak berguna , penjenayah & sampah masyarakat)
-          Kesan daripada itu, menyebabkan seseorang yang dilabel tidak baik itu berkecenderungan tinggi untuk kembali relaps( kembali kepada penghidupan asal dengan cara mengulangi ketagihan terhadap dadah)
-          Menurut teori ini sesuatu penyakit atau masalah hanya boleh disembuh melalui proses kawalan oleh masyarakat disekeliling individu terbabit( sokongan daripada masyarakat)
Teori keyakinan diri ( Albert Bandura , 1977)       
-          Penagihan relaps boleh berlaku apabila seseorang yang telah dirawat seringkali mengalami kejayaan yang terhad dalam hidupnya( seringkali mengalami kkegagalan untuk berhenti menagih) sehingga menjelaskan tahap keyakinan dirinya untuk berfungsi dengan normal di kalangan masyarakat sekeliling.
-          Teori ini juga menerangkan bahawa( individu) penagih yang mempunyai hubungan sosila yang bersifat menyokong daripada keadaan sekelilingnya akan memperolehi keyakinan diri yang mencukupi untuk membolehkan mereka hidup secara normal danbebas daripada dadah


Faktor yang menyebabkan penagih kembali relaps
1.      Faktor masyarakat
-memandang redah
- mengeji/ memulau
- tidak menyokong
- menghukum
- tidak bersimpati

2.      Faktor keluarga
-          Hubungan renggang
-          Tiada masa
-          Tidak peduli
-          Berpecah belah
-          Tiada komunikasi
-          Keluarga bermasalah

3.      Faktor rakan lama
-          Masih menagih
-          Mendesak
-          Bersimpati
-          Teman berduka
-          Terpengaruh

4.      Faktor pekerjaan ( majikan)
-          Menghina
-          Tidak menerima
-          Pilih kasih
-          Tiada sokongan

5.      Faktor keyakinan diri
-          Tidak mantap
-          Rendah diri

6.      Faktor lain
-          Tempoh menagih terlalu lama
-          Motivasi rendah
-          Strategi  daya tindak lemah


Faktor risiko
- tingkahlaku agresif awal
- Kurang perhatian ibu bapa
- adanya bekalan dadah
- kemiskinan
Faktor pelindung
-          Kawalan diri
-          Hubungan positif
-          Pengawasan dan hubungan ibu bapa
-          Kecekapan akademik
-          Bersikap antidadah
-          Sifat kejiranan yang kuat
Kepentingan Pencegahan relaps
-          Memberi panduan hidup
-          Memutuskan pergantungan kepada dadah
-          Mengelak pnyakit kronik
-          Membantu mengubati penagihan

Model pencegahan relaps
1.      Peringkat peralihan – penagih perlu berusaha mendapatkan pengalaman tentang beberapa simpton dadah
           -Cuba mendapatkan rawatan untuk memulihkan kesan dadah
2. peringkat keseimbangan – merupakan tahap permulaan rawatan ( proses ditoksifikasi)
- tujuan adalah untuk menstabilkan keadaan penagih
3. peringkat permulaan rawatan – pesakit akan mula sedar tentang kesan penyalahgunaan dadah
- bersedia untuk berusaha menguruskan kehidupan mereka tanpa menggunakan dadah.
4. peringkat pertengahan rawatan – bermulanya proses perubahan untuk menyeimbangkan gaya hidup bebas daripada dadah
5. peringkat rawatan akhir- pesakit akan didedahkan dengan proses kaunseling
- tujuan adalah untuk memberi panduan dan mendedahkan mereka kepada risiko yang bakal mendorong berlakunya relaps
6. peringkat pengekalan- merupakan proses seumur hidup untuk meningkatkan  kemahiran bagaimana cara terbaik untuk menangani atau berhadapan dengan sesuatu masalah yang timbul

Peranan pekerja sosial
1.      perlu memberi sokongan ( menerima + rakan pembimbing)
2.      mengubah persepsi/ tanggapan negative terhadap penagih
3.       perlu bersedia / ikhlas sukarela membatuHukuman dan undang-undang dadah

Undang-undang dadah di Malaysia
Ø  Undang-undang dadah di Malaysia meliputi aspek-aspek pencegahan hinggalah pemulihan. Di dalam perlaksanaannya, terdapat kelemahan-kelemahan perundangan yang dikenalpasti secara berterusan dibuat pindaan supaya lebih berkesan.
Ø  Undang-undang utama berkaitan dadah
1)Akta Dadah Berbahaya, 1952
2)Akta Racun, 1952
3)Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas), 1985
4)Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan), 1983 Pindaan 1998)
5)Akta Dadah Berbahaya (Perlucutan Harta),1988

Akta Dadah Berbahaya 1952
Ø  Tafsiran “Pengedaran Dadah” termasuklah semua perbuatan seperti mengilang, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyembunyi, membeli, menjual, memberi, menerima, menyetor, mengendalikan, mengangkut, membawa, menghantar, mengirim, mendapatkan, membekal atau mengedar mana-mana dadah berbahaya.
Ø  seseorang itu adalah dianggap mengedar dadah sekiranya didapati di dalam miliknya:
v  15gram atau lebih berat heroin
v  15gram atau lebih berat morfin
v  15gram atau lebih berat monoasetilmorfin
Ø  bentuk hukuman
v  hukumannya ialah penjara tidak kurang 5 tahun atau penjara seumur hidup atau 10    sebatan rotan.
Ø  hukuman
v  seseorang itu adalah dianggap melakkan kesalahan di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952 sekiranya ia didapati menanam atau mengusahakan pokok ganja (walaupun sepohon) dan boleh dihukum penjara seumur hidup dan disebat tidak kurang daripada 6 sebatan.
v  Akta Dadah Berbahaya 1952 (Pindaan) 2002 Akta A1167 telah diluluskan dan diwartakan pada 8 Ogos 2002. Dengan berkuatkuasanya Akta ini mulai 11 November 2002, penagih-penagih dadah yang menagih semula selepas 2 kali menjalani rawatan dan pemulihan di Pusat Serenti atau pengawasan di dalam komuniti akan dikenakan hukuman penjara dari 5 hingga 7 tahun dan sebatan tidak lebih dari 3 sebatan. Sekiranya mereka didapati menagih sekali lagi bagi kali ke 4, mereka akan dihukum penjara dari 7 hingga 13 tahun dan sebatan sebanyak 3 hingga 6 sebatan.

Akta Racun 1952
Ø  tujuan akta
v  tujuan akta ini diwujudkan ialah untuk mengawal pengimportan, pemilikan, pengeluaran, penjualan, penggunaan racun dan penjualan semua jenis ubat-ubatan yang disenaraikan. Sesiapa yang didapati bersalah dibawah akta ini akan diambil tindakan di bawah Akta Racun 1952.
Ø  maksud racun
v  “Racun”  bermaksud bahan-bahan yang dinamakan dan disenaraikan di dalam senarai racun dan termasuklah apa-apa campuran, penyediaan yang mengandungi racun.
Ø  jenis-jenis racun yang berada di bawah kawalan akta ini termasuklah bahan-bahan yang digunakan untuk tujuan perindustrian, perubatan dan pertanian.
Ø  peruntukan-peruntukan penting di bawah Akta Racun, 1952
v  Ketua Pengarah Kesihatan adalah Pegawai Perlesenan di bawah Akta ini. Mereka ini mempunyai bidang kuasa seperti berikut:
(1)menyiasat kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah akta ini,
(2)memasuki, menggeledah, dan memeriksa premis ubat-ubatan dan menahan serta merampas barang-barang seperti racun, alat-alatan yang menyalahi peraturan mengikut akta ini.

Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983
Ø  tujuan akta APD (R&P)
v  Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983 (Pindaan) 1998 digubal bertujuan untuk memberi rawatan dan pemulihan kepada penagih-penagih dadah. Selain merupakan proses rawatan  lanjutan yang menitik beratkan mengawasan keatas penagih-penagih bertujuan memastikan mereka tidak mengulangi penagihan mereka.
Ø  seseorang boleh ditahan untuk ujian air kencingnya di bawah Seksyen 3(1) APD (R&P) 1983 sekiranya disyaki sebagai penagih dadah.
Ø  setelah disahkan bahawa seseorang itu adalah penagih dadah, majistret boleh membuat perintah menurut Seksyen 6(1) samada penagih tersebut:
1) menjalani rawatan dan pemulihan di pusat pemulihan selama 2 tahun dan kemudiannya menjalani pengawasan selama 2 tahun atau
2) diletakkan dibawah pengawasan seseorang pegawai untuk tempoh selama 2-3 tahun.

Akta Dadah Berbahaya (Langkah-langkah Pencegahan Khas) 1985
Ø  tujuan akta
v  suatu akta bagi membuat peruntukan mengenai tahanan pencegahan orang-orang yang ada kaitan dengan apa-apa aktiviti yang berhubung dengan atau yang membuat pengedaran dadah berbahaya.
Ø  kategori orang yang boleh ditangkap di bawah akta ini adalah seperti berikut :
v  orang yang telah ditangkap di bawah Seksyen 39B ADB 1952 dan dibebaskan oleh mahkamah kerana kekurangan bukti untuk dituduh di mahkamah.
v  orang yang disyaki dan dikenalpasti terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah melalui proses mengumpul maklumat, percakapan, risikan saksi-saksi yang berurusan secara terus dengan seseorang itu.
Ø  seseorang yang ditangkap di bawah akta ini akan :
v  ditahan tidak melebihi 60 hari di bawah Seksyen 3(1) Akta Dadah Berbahaya (LLPK) 1952.       
v  tidak dibicarakan di mahkamah
Ø  proses siasatan
            1) laporan siasatan dibuat oleh pihak Polis dan dihantar kepada Pegawai Siasatan.
2) Pegawai Siasatan akan mengesahkan bahawa orang yang disyaki itu benar-benar terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah.
3) Laporan siasatan Polis dan laporan Pegawai Siasatan dikemukakan kepada Menteri Dalam Negeri.
4) Menteri akan menimbang kedua-dua laporan dan membuat keputusan samada untuk mengeluarkan Perintah Tahanan, Perintah Sekatan atau membebaskan orang tersebut.

Akta Dadah Berbahaya (Perlucutan Harta) 1988
Ø  pengenalan
v  masalah pengedaran dadah di negara ini masih berleluasa walaupun hukuman mati dikenakan bagi mereka yang didapati bersalah mengedar dadah. Sebab utama mereka terlibat dengan kegiatan ini ialah untuk mendapatkan keuntungan besar hasil daripada kegiatan haram.
v  menyedari perkara ini, kerajaan telah mengadakan satu undang-undang untuk merampas harta-harta hasil dari kegiatan pengedaran dadah, serta menyabitkan mereka dengan kesalahan-kesalahan berhubung dengan harta tersebut.
Ø  tujuan akta
v  suatu akta bagi membuat peruntukan-peruntukan mengenai kesalahan-kesalahan berhubung dengan harta dan mengenai penyitaan dan perlucutan harta yang berkaitan dengan aktiviti yang ada hubungan dengan kesalahan-kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952.
Ø  akta ini dikuatkasakan pada 10 Jun 1988 bertujuan memberi kuasa kepada kerajaan melalui:
v  mengesan
v  membeku
v  merampas aset pengedar
Ø  maksud harta yang menyalahi undang-undang
v  Seksyen 2 akta ini memberi erti “harta yang menyalahi undang-undang” kepada 7 bahagian yang mana harta ini diperolehi melalui aktiviti pengedaran dadah atau digunakan untuk menjalani aktiviti pengedaran ini termasuklah saham, wang simpanan, rumah, tanah, kenderaan, perniagaan dan lain-lain harta alih atau tak alih.

Saturday, 20 April 2013Entry terbaru ni penulis nak update blog mengenai AIDS,, =) dan diharap entry ni dapat membantu semua dalam memahami serba sedikit berkenaan dengan AIDS..

SELAMAT MEMBACA =)

Dadah, kesihatan mental & HIV/AIDS

Apakah yang dimaksudkan dengan AIDS??
Penyakit AIDS merupakan ‘Acuired Immune Deficiency Syndrome’ (Sindrom Kurang Daya Tahan Melawan Penyakit). Ianya disebabkan oleh jangkitan virus yang melemahkan atau melumpuhkan sistem pertahanan badan. Akibatnya, badan tidak berupaya melawan serangan pelbagai jenis kuman lain yang biasanya tidak menyebabkan penyakit dikalangan individu yang sihat.

Kuman HIV
Kuman penyebab penyakit HIV dipanggil ‘Human Immuno-deficiency Virus’ (HIV). Kuman  ini boleh hidup dan membiak dalam badan manusia. di luar badan, kuman ini boleh dimusnahkan pada suhu lebih dari 56 darjah celcius dan juga oleh bahan kimia seperti klorin yang terdapat dalam air paip. Kuman HIV terdapat di dalam semua bendalir badan manusia terutamanya (konsentrasi yang tinggi) dalam darah, air mani dan cairan Vagina orang-orang yang telah dijangkiti oleh kuman ini (pembawa kuman HIV).

Cara HIV berjangkit.
1-      Berkongsi jarum suntikan dengan orang yang dijangkiti. Cth, penagih dadah
2-      Dari ibu hamil yang dijangkiti kepada bayi kandungan, semasa kelahiran atau semasa penyusuan ibu.
3-      Perhubungan seks dengan mereka yang telah dijangkiti kuman HIV secara sama ada secara homoseksual, biseksual dan hetereoseksual
4-      Penerimaan organ, darah, tisu, sperma dan lain-lain dari penderma yang dijangkiti HIV.


Sindrom AIDS

Tanda  dan gejala
    - Hilang berat badan secara mendadak
          - Cirit birit berpanjangan
            - Bengkak kelenjar 
             -  Keletihan teruk
         -  Keputihan dimulut
         -  Batuk berpanjangan dan sesak nafas
          -   Kulit melepuh

Ujian darah 

Ujian darah ini adalah untuk mengesan antibodi terhadap kuman HIV. Antibodi ini adalah bahan yang dihasilkan oleh badan seseorang yang dijangkiti kuman HIV. Pengesanan awal jangkitan ini boleh membantughidap menjaga tahap kesihatan mereka dan mencegah dari menjangkiti virus HIV kepada orang lain tanpa sedar.
Keputusan POSITIF, bermakna wujid antibodi HIV dalam darah anda. Dapatkan nasihat dan rawatan daripada doktor dengan segera
Keputusan NEGATIF, tidak bermaknaanda bebas dari jangkitan HIV. Anda mungkin berada dalam waktu jendela (Window period), iaitu 45-60 hari dari tarikh kuman HIV masuk ke dalam tubuh, iaitu satu jangkamasa di mana antiboodi HIV seseorang belum dihasilkan walaupun telah dijangkiti HIV.

Jenis ujian makmal
1.      Ujian Antibodi Hiv
2.      Ujian CD4
3.      Ujian ‘Viral load’
4.      Perkhidmatan Kaunserling.


Rawatan dan vaksin

v   Rawatan
Sehingga kini masih TIADA rawatan bagi AIDS. Semua pesakit Aids akhirnya akan mati disebabkan penyakit ini. (tanpa rawatan pesakit aids boleh maut dalam masa 2 tahun.

v  Vaksin
Masih tiada vaksin yang sesuai dan masih lagi diperingkat percubaan.
Peranan pekerja sosial dalam mencegah HIV/AIDS
Sebagai pekerja sosial dan rakyat Malaysia yang bertanggungjawab anda perlu menjauhkan diri dari terlibat dengan sebarang aktiviti yang boleh merebakkan AIDS.  Selain itu, anda juga perlu menasihati dan mempengaruhi sahabat, saudara mara dan orang lain yang mengamalkan aktiviti yang boleh merebakkan AIDS. Seterusnya, perkara yang penting dilakukan adalah membantu dan menyokong pembawa juman HIV dan pesakit AIDS. Mereka tidak seharusnya disisihkan.